Regulamin

1. PRZEDMIOT NAJMU

1. Najemca oświadcza, że: 

1) użytkownikami skutera wodnego będą wyłącznie osoby posiadające umiejętności pływackie oraz znające przepisy w ruchu wodnymi i posiadające patent sternika motorowodnego; 

2) użytkownikami skutera wodnego będą wyłącznie osoby posiadające wiedzę w zakresie eksploatacji skutera wodnego i będą dokonywać jego eksploatacji z zachowaniem dbałości i należytej staranności; 

3) użytkownicy będą wykonywali wszelkie polecenia Obsługi informacyjnej i zabezpieczającej; 

4) użytkownicy będą stosowali się do wskazań i zaleceń Wynajmującego; 

5) użytkownikami skutera wodnego nie będą korzystać ze skutera po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych; 

6) użytkownikami skutera wodnego nie będą nie będą zaśmiecać akwenu ani miejsc postojowych; 

7) pasażerami skutera będą osoby, które ukończyły 18 rok życia; 

8) zapoznał się ze stanem skutera wodnego i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń;

9) użytkownicy skutera będą korzystać ze skutera na terenie akwenu Jamno.

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za: 

1) swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo użytkowników skutera oraz bezpieczeństwa pasażerów; 

2) uszkodzenia skutera i pozostałego sprzętu z nim wydanego; 

3) szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim wyrządzone przez niego, innych użytkowników oraz pasażerów. 

4. Najemca zobowiązuje się nie naprawiać skutera we własnym zakresie. Wszelkie uszkodzenia i usterki jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu. 

5. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę korzystająca ze skutera wodnego w okresie najmu.

2. OKRES NAJMU I WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem i jakością przedmiotu najmu określonego w § 1 i nie zgłasza do niego zastrzeżeń tj. sprzęt jest pozbawiony wad i usterek. 

2. Najemca zobowiązuje się zwrócić skuter wodny w stanie niepogorszonym. 

3. Wynajmujący może żądać niezwłocznie zwrotu skutera w przypadku naruszenia przez Najemcę, któregokolwiek z postanowień zawartych w §1 ust. 2 powyżej.

3. KARY I ZABEZPIECZENIA

 1. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 30.000,00 zł za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie skutera lub sprzętu określonego w § 1 ust 1 lub w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 1 ust 5. 

2. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwrotu skutera. 

3. Na zabezpieczenie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz innych roszczeń wynikających z niniejszej umowy, Najemca umożliwi Wynajmującemu dokonanie zablokowania z jego rachunku karty kredytowej kwoty w wysokości 500zł zł lub wpłaci kaucję w wysokości 500 zł. Płatność kary umownej lub naprawienie szkody Wynajmującego może odbyć się po zakończeniu najmu poprzez pobranie sumy z rachunku karty kredytowej Najemcy lub potrącenie należności z uiszczonej kaucji. Zablokowane środki pieniężne lub uiszczona kaucja zostaną zwrócone niezwłocznie po rozliczeniu umowy. 

4. Wynajmujący może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kary umownych.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa rozwiązuje i unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy, niezależnie od ich formy, między Wynajmującym i Najemcą w zakresie objętym jej treścią i stanowi wyłączną podstawę stosunku najmu objętego niniejszą Umową. 

2. Strony zobowiązują się rozwiązać ewentualne spory związane z niniejszą Umową polubownie, a w braku porozumienia poddają się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Wynajmującego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie niniejszej Umowy są właściwymi adresami do doręczeń. Pismo wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adresat uprzednio zawiadomi pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń. 

5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.